Naše společnost řeší ve spolupráci se státním podnikem jednu z největších ekologických zátěží ostravského regionu, hořící Heřmanickou haldu. V roce 2017 byla postavena homogenizační linka, která je unikátní nejen v České republice, ale pravděpodobně i v celé Evropě. Záměrem je odtěžit alokovanou hlušinu z haldy, dopravit ji do technologické linky a v ní jí rozdružit na hlušinovou sypaninu a uhlí. Materiály, které jsou v lince vyrobeny pak nabídnout na trhu a dále využít při sanaci a rekultivaci termicky zasažené haldy. Projekt pod názvem "Pořízení technologií ke zvýšení výroby kameniva společnosti Ostravská těžební, a.s. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je tedy instalace technologií na výrobu kameniva pro stavební účely a sekundárním cílem je ochrana životního prostředí zpracováním haldoviny a tím zamezení jejího dalšího prohořívání.